در حال پویش ... لطفا صبور باشید در حال پویش

گروه های تجاری انگلستان خواستار در اولویت قرار دادن اقتصاد در مذارکرات برکسیت شدند