اخبار پرسپولیس
اخبار استقلال
اخبار دربی
یارانه
کارت سوخت
برجام
قیمت ها
اخبار فرهنگیان
حوزه و دانشگاه

سامانه ثبت نام و دریافت هدیه های وزارت ارتباطات www.ictgifts.ir

ورود به سایت سامانه ثبت نام و دریافت هدیه‌های وزارت ارتباطات www.ictgifts.ir
برای ثبت نام و دریافت هدیه خبرنگاران و هدیه ازدواج
سامانه ثبت نام و دریافت هدیه های وزارت ارتباطات www.ictgifts.ir


سایت سامانه ثبت نام و دریافت وام ازدواج www.ve.cbi.ir

دیگر رسانه ها

آخرین اخبار روز