#اخبار کرونا #اخبار پرسپولیس #اخبار افغانستان #اخبار آذربایجان #اخبار دولت #اخبار استقلال #ثبت نام واکسن کرونا salamat.gov.ir #اخبار فرهنگیان

راهنمای سامانه دریافت کارت واکسن دیجیتال vcr.salamat.gov.ir, آموزش ثبت نام کارت واکسن در سامانه درخواست کارت واکسن وزارت بهداشت

راهنمای سامانه دریافت کارت واکسن vcr.salamat.gov.ir

ورود به سایت دریافت کارت واکسن دیجیتال vcr.salamat.gov.ir, ثبت درخواست در سامانه دریافت کارت واکسن, ثبت نام کارت واکسن

ورود به سایت دریافت کارت واکسن vcr.salamat.gov.ir
سایت ثبت نام واکسن کرونا salamat.gov.ir +راهنمای سامانه واکسیناسیون وزارت بهداشت
سایت ثبت نام واکسن در خانه vaccine.sbmu.ac.ir +راهنمای ثبت نام