#کالابرگ الکترونیک #غزه #پرسپولیس #استقلال #اخبار آموزش پرورش و فرهنگیان

ورود به سایت سامانه صندوق ذخیره فرهنگیان www.szf.ir, سوپر اپلیکیشن فرهنگیان, طرح ارزش مالکانه و ثبت کد بورسی و مشاهده صورت وضعیت مالی در سایت صندوق ذخیره فرهنگیان

ورود به صفحه آموزش و راهنمای سایت صندوق ذخیره فرهنگیان szf.ir, نحوه عضویت و تسویه حساب در سامانه صندوق ذخیره فرهنگیان

سایت صورت وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان mb.szf.ir +راهنما ثبت کد بورسی فرهنگیان
سایت سامانه سجام برای دریافت کد بورسی www.sejam.ir +راهنما