#اخبار کرونا #اخبار برجام و مذاکرات هسته ای #اخبار دربی #آلودگی هوا #اخبار و قیمت دلار #ثبت نام مسکن دولتی سامانه ثمن saman.mrud.ir #اخبار بیت کوین و ارزهای دیجیتال #اخبار دولت #دریافت کارت واکسن vcr.salamat.gov.ir #اخبار پرسپولیس #اخبار استقلال #اخبار فرهنگیان

آموزش و راهنمای سامانه ثبت نام انتخابات entekhabat.moi.ir


راهنمای سامانه انتخابات زیر نظر وزارت کشور


 • «بلاک چین» می تواند باعث شفافیت در ایمنی غذا شود| ایجاد تحول اساسی در خدمات مالی
 • رتبه بندی معلمان روی میز اجرا؛ حقوق معلم ها چقدر افزایش می یابد؟
 • یارانه نقدی آذر چند تومان شد | زمان واریز یارانه جدید
 • جواب کوچکترین اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران چیه؟
 • ایران خودرو دوباره ۲۰۷ جدید ساخت + تصاویر لو رفته
 • کابوس همتی تعبیر شد
 • متوسط افزایش حقوق ها در ۱۴۰۱ اعلام شد
 • مدیرعامل دیوار به حبس قطعی محکوم شد/بیانیه دیوار در پی محکومیت اشکان میرآرمندهی
 • جمعه سیاه و سفر هزاران ایرانی برای خرید از حراجی‌های ترکیه
 • تیپ نامتعارف مجری محجبه بعد از ترک صدا و سیما
 • برای دیدن نادرترین گونه های حیوانی در ایران، به کدام باغ وحش بریم؟
 • تشرف رهبر انقلاب به زیارت حضرت عبدالعظیم (ع)

 • فیلم آموزش ثبت نام انتخابات شوراها در سامانه انتخابات entekhabat.moi.ir با موبایل

   

   

  فیلم راهنمای ثبت نام انتخابات شوراها در سایت انتخابات با کامپیوتر

   

   

  ﺣﺘﻤﺎ در ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد:

  1. دارﻧﺪه ﮐﺎرت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  2. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ/ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎرت، رﺳﺎﻟﺖ، ﭘﺎرﺳﯿﺎن، ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن، ﻗﻮاﻣﯿﻦ و اﻧﺼﺎراﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﺳﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
  3. ورود ﻣﺘﻮاﻟﯽ رﻣﺰ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﮐﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻟﺬا ﭘﯿﺶ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ از وﺟﻮد اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری (ﺑﺎ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ) ﺑﺮ روی ﮐﺎرت اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﻣﺴﺪودی ﮐﺎرت ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺟﻬﺖ  رﻓﻊ  ﻣﺸﮑﻞ  اﻗﺪام  ﻧﻤﻮد.
  4. ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﮏ ﻫﺎی رﻣﺰﺳﺎز ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
  5. ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن درج ﺷﺪه در ﭘﯿﺎﻣﮏ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از زﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺬر ﺷﺪه اﺳﺖ، درﺧﻮاﺳﺖ  ﻣﺠﺪد  رﻣﺰ  ﭘﻮﯾﺎ  ارﺳﺎل  ﮔﺮدد.  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺟﻬﺖ  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی  از  ﻣﺴﺪودی  ﮐﺎرت  ﺑﻪ  دﻟﯿﻞ  ﺗﮑﺮار رﻣﺰ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ، ﻟﻄﻔﺎ ﺻﺮﻓﺎ از رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎدر دوره اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
  6. در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﮐﺎرت ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮ روی ﮐﯿﺒﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
  7. دﻗﺖ  ﮔﺮدد  ﮐﻪ  ﺑﻪ  دﻟﯿﻞ  ﮐﻨﺘﺮل  ﻫﺎی  ﻣﻮﺟﻮد  در  ﺷﺒﮑﻪ  ﭘﺮداﺧﺖ  ﻧﻤﯿﺘﻮان  رﻣﺰ  ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ  ﮐﻪ  از  ﯾﮏ  درﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه را در درﮔﺎه دﯾﮕﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد ﻟﺬا رﻣﺰ ﺣﺘﻤﺎ ﯾﺎ از رﻣﺰﺳﺎز ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﻣﺰ ﺑﺮ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﮏ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﺬ ﮔﺮدد.
  8. از رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ ﺣﺘﯽ در دوره اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺰ دوﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدد و ﺣﺘﻤﺎ رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ در دوره اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻣﺰ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

  آموزش تصویری و مرحله به مرحله ثبت نام در سامانه انتخابات با موبایل اندروید

  پس از دانلود نرم افزار انتخابات (نسخه اندروید) از سایت سامانه انتخابات مراحل زیر را جهت فرآیند ثبت نام طی کنید:

  https://khabarpu.com/img/post/1615374641.png

  https://khabarpu.com/img/post/1615374649.png

  https://khabarpu.com/img/post/1615374655.png

  https://khabarpu.com/img/post/1615374661.png

  https://khabarpu.com/img/post/1615374672.png

  https://khabarpu.com/img/post/1615374678.png

  https://khabarpu.com/img/post/1615374685.png


  راهنمای تصویری و مرحله به مرحله ثبت نام انتخابات با کامپیوتر

  پس از دانلود نرم افزار انتخابات (نسخه ویندوز) از سامانه انتخابات مراحل زیر را جهت فرآیند ثبت نام طی کنید:

  https://khabarpu.com/img/post/1615374699.png

  https://khabarpu.com/img/post/1615374710.png

  https://khabarpu.com/img/post/1615374716.png

  https://khabarpu.com/img/post/1615374723.png

  https://khabarpu.com/img/post/1615374734.png

  https://khabarpu.com/img/post/1615374741.png

  https://khabarpu.com/img/post/1615374748.png


  ســؤالات متداول؟

  1. آیا باز بودن وی پی ان ( فیلترشکن) در فرایند احراز هویت و ثبت‌نام تاثیر دارد؟

   بله؛ نباید در هیچ‌یک از مراحل ثبت‌نام از وی پی ان استفاده شود.

  2. آیا امکان ثبت‌نام با هر شماره موبایلی وجود دارد؟

   خیر؛ شماره موبایل ثیت‌شده باید به نام خود داوطلب باشد.

  3. آیا می‌توانم با تمامی کارت‌های بانکی احراز هویت کنم؟

   خیر؛ به دلیل عدم پشتیبانی بانک‌های/موسسات تجارت، رسالت، پارسیان، حکمت ایرانیان، قوامین و انصار، امکان انجام پروسه احراز هویت با استفاده از کارت‌های صادرشده توسط این بانک‌ها وجود ندارد.

  4. در صورت ثبت نشدن کارت بانکی چه باید کرد؟

   روی دکمه بازگشت به برنامه کلیک کرده و فرایند احراز هویت را مجددا طی کنید.

  5. آیا امکان استفاده متعدد از رمز دوم ارسال‌شده وجود دارد؟

   خیر؛ از رمز دوم ارسال‌‍‌شده فقط می‌توان یک بار استفاده کرد.

  6. آیا در تمامی مراحل ثبت‌نام، به اتصال اینترنتی نیاز است؟

   در مراحل ورود به سیستم، احراز هویت و ارسال پرسشنامه، اتصال به اینترنت ضروری است؛ اما بهتر است در تمامی مراحل، اتصال اینترنتی برقرار باشد.

  7. آیا امکان ثبت‌نام همزمان با موبایل اپ و دسکتاپ وجود دارد؟

   خیر؛ امکان ثبت‌نام همزمان با هر دو دستگاه وجود ندارد.

  8. مدارک لازم برای ثبت‌نام را باید در چه فرمت و اندازه‌ای بارگذاری کرد؟

   مدارک لازم برای ثبت‌نام باید در فرمت jpeg و با حجم حداکثر 100 کیلو بایت باشد (بهتر است مدارک را از قبل اسکن کرده باشید).

  9. آیا در برنامه ثبت‌نام نسخه موبایل، امکان عکس گرفتن از مدارک وجود دارد؟

   بله؛ اما از آنجایی که این امکان، به کیفیت دوربین دستگاه موبایلی وابسته است، پیشنهاد می‌شود تصاویر اسکن شوند.

  10. آیا دریافت کد ثبت‌نام اولیه به معنای ثبت‌نام نهایی من است؟

   خیر؛ ثبت‌نام نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد.

  11. آیا بعد از ثبت‌نام می‌توانم برنامه ثبت‌نام را حذف کنم؟

   خیر؛ تا زمانی که از ستاد مرکزی انتخابات تایید نهایی را دریافت نکرده‌اید، نباید برنامه را حذف کنید.

  12. چگونه پس از ثبت‌نام اولیه، در جریان ادامه فرآیند ثبت‌نام قرار بگیرم؟

   در صورت داشتن ایرادات در پرسشنامه، پیامی از ستاد مرکزی انتخابات به موبایل ثبت‌شده داوطلب جهت اطلاع ارسال می‌شود. داوطلب باید وارد برنامه ثبت‌نام شود و در بخش «پیام‌‍‌ها»، مواردی که نیاز به اصلاح دارد را مشاهده نماید.

  13. در صورت دریافت پیام مبتنی بر وجود ایرادات در پرسشنامه ارسال‌شده، چگونه آن‌ها را برطرف کنم؟

   در بخش «پیام‌ها»، ایرادات پرسشنامه ثبت‌شده داوطلب نمایش داده می‌شود. داوطلب باید ایرادات را خوانده و در بخش «پرسشنامه»، موارد ذکر شده را اصلاح نموده و مجددا ارسال نماید. توجه داشته باشید که این فرآیند ممکن است چندین بار تا زمانی که ثبت‌نام نهایی شود، ادامه پیدا کند.

  14. چگون می‌توان از نهایی شدن ثبت‌نام اطمینان حاصل کرد؟

   در بخش «پیام‌ها»، اگر پیام «داوطلب گرامی؛ ثبت‌نام شما توسط کارشناس فرمانداری حوزه انتخابیه تائید گردید.» دریافت شد، ثبت‌نام نهایی شده است.

  15. چگونه مشکلات و موارد پیش‌بینی نشده را رفع کنم؟

   برای رفع مشکلات و موارد پیش‌بینی نشده می‌توانید از طریق شماره 84867777-021 با مرکز پشتیبانی ثبت‌نام الکترونیکی ستاد انتخابات کشور تماس حاصل فرمائید.


 • اگر به گذشته برگردم، باز هم دخالت در معاملات فردایی را انجام می دهم/به کرات به دولت و رئیس جمهور درباره بحران ارزی هشدار داده بودیم/دلار فردایی را در حد 4300 کنترل کردم
 • فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش محصولات «ایران خودرو» ادامه دارد (۹ آذرماه ۱۴۰۰)
 • زنان و مردان چه زمانی بیشتر تحریک می شوند
 • قتل مرد همدانی در شهرک فرهنگیان
 • استخدام آموزش و پرورش
 • یارانه معیشتی آذرماه ساعت ۲۴ قابل برداشت است
 • ارتباط اغتشاشات اصفهان و مذاکرات پیش رو چیست؟
 • نگاهی به قیمت خرید آپارتمان در اهواز
 • روشی جالب برای سیاه شدن موهای سفید
 • سونامی در بازار طلا| افزایش باورنکردنی قیمت سکه و طلا در بازار (پنج‌شنبه 4 آبان)
 • فتوای رهبر انقلاب درباره نگهداری سگ و گربه
 • دومین روز مذاکرات وین چگونه گذشت؟
 • غیبت سید جلال در دربی؟
 • «شب فیلم‌های کوتاه ایران» در پراگ

 • آخرین اخبار روز