اخبار استقلال
اخبار آنفلوآنزا
انتخابات مجلس
مسکن ملی tem.mrud.ir
اخبار فرهنگیان

سایت درخواست یارانه و سبد حمایت معیشتی www.hemayat.mcls.gov.ir

ورود به سایت سامانه سبد حمایت معیشتی دولت www.hemayat.mcls.gov.ir
برای ثبت اعتراض به حذف یارانه معیشتی و ثبت درخواست بررسی مجدد دریافت بسته حمایتی و یارانه بنزین

سایت درخواست یارانه و سبد حمایت معیشتی www.hemayat.mcls.gov.ir


افرادی که به واریزنشدن یارانه نقدی اعتراض دارند باید کد ملی سرپرست خانوار را به سامانه #6369* ارسال کنند، طی 24 ساعت کد رهگیری به شماره موبایل آنها ارسال می شود. بعد از دریافت کد رهگیری باید با مراجعه به سایت سامانه حمایت معیشتی hemayat.mcls.gov.ir سایر مراحل را پیگیری کنند.

راهنمای مراحل اعتراض در سامانه حمایت معیشتی برای دریافت یارانه بنزین hemayat.mcls.gov.ir

آخرین اخبار یارانه ها
آخرین اخبار روز