#کالابرگ الکترونیک #غزه #پرسپولیس #استقلال #اخبار آموزش و پرورش

راهنما سامانه حمایت معیشتی hemayat.mcls.gov.ir, ثبت نام سایت حمایت


راهنمای سامانه حمایت معیشتی

زمان ورود به سامانه و عضویت در سامانه حمایت:


فیلم راهنمای نحوه دهک بندی بر اساس درآمد خانوارها

 


آموزش کامل ثبت نام و کار با سامانه حمایت وزارت کار و رفاه اجتماعی

راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ حمایت hemayat.mcls.gov.ir وارد ﺻﻔﺤﻪ اﺻلی می ﺷﻮد و ﮔﺰﻳﻨﻪ ورود/ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﻪ در ﺑﺎﻻی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد را اﻧﺘﺨﺎب می ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ثبت نام سامانه حمایت معیشتی
 
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر وارد اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻮد، ﮔﺰﻳﻨﻪ ی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و وارد ﺻﻔﺤﻪ زﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﭘﺲ از وارد ﻛﺮدن ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه (ﻛﻪ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺷﺪ) ، ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ، ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ و ﻋﺒﺎرت اﻣﻨﻴﺘﻲ، ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﻛﻠﻴﺪ ارﺳﺎل ﻛﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ، ﻛﺪ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻓﺮد ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﭘﺲ از ورود اﻳﻦ ﻛﺪ، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻓﺮد ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮد در سایت حمایت hemayat.mcls.gov.ir ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ثبت نام سامانه حمایت معیشتی
 
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻗﺒﻼ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ وارد ﺻﻔﺤﻪ ورود ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﻋﺒﺎرت اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻓﺸﺮدن ﻛﻠﻴﺪ ارﺳﺎل ﻛﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ، ﻛﺪ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ثبت نام سامانه حمایت معیشتی
ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﭘﺲ از وارد ﻛﺮدن ﻛﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ، ﺑﺮ روی ﻋﺒﺎرت ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺪ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد و ﻳﺎ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺘﺒﺎه وارد ﺷﻮد، ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺎدر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر و ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه وارد ﺷﺪه ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ثبت نام سامانه حمایت معیشتی
 
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺮوج از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ، ﻓﺮد ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی اﺻﻠﻲ ﺑﺎز ﻣﻴﮕﺮدد و ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ﺧﺮوج ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﻓﺮد از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد.

خروج از سامانه حمایت معیشتی


 • تور مشهد لحظه آخری از 1,480,000 تومان
 • تور قشم لحظه آخری از 1,790,000 تومان
 • ریزش قیمت اتریوم مقابل بیت کوین؛ تحلیلگر معروف درباره ادامه مسیر ETH می‌گوید!
 • استخدام 5 ردیف شغلی در یک شرکت داروسازی معتبر
 • مضحکه شدن زن صهیونیست عاقبت همنشینی با مسیح علینژاد
 • اختصاص تسهیلات ویژه برای دارندگان وسایل نقلیه برقی
 • شرایط فروش نقدی پژو پارس اعلام شد
 • قیمت خرید تضمینی گندم ۲۰ هزار تومان، قیمت گندم دلالی ۲ دلار!
 • دو گام برای اجرای بنزین یارانه ای / دولت خیال مردم را راحت کرد


 • شیوه جدید اعتراض به دهک‌بندی خانوارها

  دهک بندی


  راﻫﻨﻤﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ دهک بندی خانوار در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎیت

  ﻣﺮﺣﻠﻪ1: درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
  ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﻛﺎرﺑﺮی، ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دﻫﻚ ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روی ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ دﻫﻚ، اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮد اﻋﺘﺮاض دارد، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

  درخواست بررسی دهک خانوار در سامانه حمایت

   
  ﻣﺮﺣﻠﻪ 2: ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ
  ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻓﺮد ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ روی ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻗﺒﻮل دارم ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ روی دﻛﻤﻪ ﺛﺒﺖ و اداﻣﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
  درخواست بررسی دهک خانوار در سامانه حمایت

  ﻣﺮﺣﻠﻪ 3: اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﻧﻮار
  ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﻧﻮار در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ دﻛﻤﻪ ﺛﺒﺖ و اداﻣﻪ وارد ﺻﻔﺤﻪ ی ﺑﻌﺪ ﻣﻲﺷﻮد.

  درخواست بررسی دهک خانوار در سامانه حمایت


 • عجیب ترین قوانین هواپیمایی که از وجود آن‌‌ها بی خبرید!
 • اقدام عجیب نهنگ ناشناس در آستانه هاوینگ؛ ۱۶ هزار BTC به بایننس ارسال شد!
 • شرایط ثبت نام مسکن ملی برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
 • جدول تاریخ واریز مستمری فروردین ماه ۱۴۰۳
 • فاصله ایران تا اسرائیل چقدر است؟ + اختلاف ساعت
 • آزمون استخدام آموزگار ابتدایی در سال 1403
 • خرید تور قشم لحظه آخری از 1,790,000 تومان
 • اعلام زمان واریز حقوق معلمان
 • قیمت روز انواع تلفن همراه در ۱۷ دی ۱۴۰۲
 • تحقق شعار سال ۱۴۰۳، نیازمند ایجاد شرکت‌های پروژه‌محور است

 • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، راﻫﻨﻤﺎی ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از آن ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ و اداﻣﻪ را اﻧﺘﺨﺎب و وارد ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻲﺷﻮد.

  درخواست بررسی دهک خانوار در سامانه حمایت


  ﻣﺮﺣﻠﻪ 4: اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮدرو
  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮدرو، در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ، ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺪارم را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭘﺲ از ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮ روی ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ و اداﻣﻪ وارد ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻲﺷﻮد.

  درخواست بررسی دهک خانوار در سامانه حمایت

  اﻣﺎ در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻗﺴﻤﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻜﻲ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ در دو ﺣﺎﻟﺖ زﻳﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ، ﻓﺮد ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب دﻟﻴﻞ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ روی آﻳﻜﻦ ﺛﺒﺖ و اداﻣﻪ ﻛﻠﻴﻚ و وارد ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻲﺷﻮد.
  1- در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﻳﻦ ﺧﻮدرو در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﺮد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ.

  درخواست بررسی دهک خانوار در سامانه حمایت

  2- در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺧﻮدرو واﮔﺬار ﺷﺪه وﻟﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﻚ ﭘﻼك ﻫﻨﻮز ﻃﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ.

  درخواست بررسی دهک خانوار در سامانه حمایت

   
  ﻣﺮﺣﻠﻪ 5: اﻃﻼﻋﺎت وارﻳﺰ و ﺧﺮﻳﺪ
  ﭘﺲ از ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮار در ﻧﻴﻤﻪ اول و دوم ﺳﺎل ﻫﺎی 1399 و 1400، ﻓﺮد در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻗﺴﻤﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪد ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺪارم را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭘﺲ از ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ﺛﺒﺖ و اداﻣﻪ وارد ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻲﺷﻮد.
  درخواست بررسی دهک خانوار در سامانه حمایت
  وﻟﻲ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت وارﻳﺰ و ﺧﺮﻳﺪ اﻋﺘﺮاض دارد ﮔﺰﻳﻨﻪ دارم را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭘﺲ از آن ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ و اداﻣﻪ را اﻧﺘﺨﺎب و وارد ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻲﺷﻮد.
  درخواست بررسی دهک خانوار در سامانه حمایت

  ﻣﺮﺣﻠﻪ 6: اﻃﻼﻋﺎت درآﻣﺪ
  در ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت درآﻣﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺛﺒﺘﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد اﻣﻜﺎن اﻋﺘﺮاض وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ، ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ و اداﻣﻪ را اﻧﺘﺨﺎب و وارد ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻲﺷﻮد.
  درخواست بررسی دهک خانوار در سامانه حمایت
   
  ﻣﺮﺣﻠﻪ 7: ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص
  اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاری اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار آن دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص اﺳﺖ.
  1- در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻓﺮد ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮار ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺑﻴﻤﺎری ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺎم ﻓﺮد، ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎری و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ را از ﻟﻴﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  درخواست بررسی دهک خانوار در سامانه حمایت
  2- در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺧﺎﻧﻮار دارای ﻋﻀﻮ ﻣﻌﻠﻮل ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎم ﻓﺮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  درخواست بررسی دهک خانوار در سامانه حمایت
  درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ (ﺑﻴﻤﺎر ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻌﻠﻮل) اﻋﺘﺮاض دارد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻛﻤﻪ ﺛﺒﺖ و اداﻣﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ.
   
  ﻣﺮﺣﻠﻪ 8: ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ
  در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ، ﻓﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﺘﻦ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻮارد ﻓﻮق را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻗﺒﻮل دارم و ﺳﭙﺲ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ دﻛﻤﻪ ﺛﺒﺖ و اداﻣﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﻧﻮار ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.
  درخواست بررسی دهک خانوار در سامانه حمایت
   
  ﻣﺮﺣﻠﻪ 9: ﭘﺎﻳﺎن
  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮد ﻛﺪ رﻫﮕﻴﺮی ﺟﻬﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺑﺮای ﻓﺮد ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻣﻲﺷﻮد.
   

  ورود به سایت حمایت معیشتی hemayat.mcls.gov.ir, اعتراض دهک بندی یارانه در سامانه حمایت
  ورود به سایت ثبت نام یارانه جدید my.gov.ir +راهنما ثبت نام یارانه در سایت دولت من
  سایت خدمات دولت هوشمند iran.gov.ir + راهنمای دولت همراه
  دانلود اپلیکیشن شما (اپلیکیشن کالابرگ) shoma برای اندروید و ios, دانلود برنامه شما یارانه
  سایت شما یارانه shoma.sfara.ir, برنامه شما شبکه ملی اعتبار کالابرگ +راهنما

  خرید رپورتاژ آگهی در خبرپو
  آخرین اخبار روز