#کالابرگ الکترونیک #غزه #پرسپولیس #استقلال #اخبار آموزش و پرورش

ورود به سایت سامانه دیپکد dipcode.medu.ir برای دریافت کد سوابق تحصیلی کنکور

آموزش و راهنمای سایت دیپکد dipcode.medu.ir, نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی

سایت ساهت آموزش و پرورش sahat.medu.ir +راهنما سامانه ساهت سوابق تحصیلی کنکور
سایت مای مدیو آموزش و پرورش my.medu.ir, نمره سوابق تحصیلی +راهنما
سایت سازمان سنجش sanjesh.org, ثبت نام کنکور و مشاهده نتایج کنکور
سایت مای سنجش my.sanjesh.org, سامانه جامع آزمون سراسری +راهنما