#اخبار کرونا #ماه رمضان - اوقات شرعی #لیگ قهرمانان آسیا #اخبار انتخابات ریاست جمهوری 1400 سامانه ثبت املاک amlak.mrud.ir + راهنما #اخبار برجام #سهام عدالت samanese.ir #اخبار پرسپولیس #اخبار استقلال #بیت کوین و ارز دیجیتال #اخبار فرهنگیان

راهنمای سامانه سمت تامین اجتماعی sam.tamin.ir آموزش پرداخت حق بیمه


راهنمای سامانه سمت تامین اجتماعی

راهنمای جامع سایت تامین اجتماعی www.tamin.ir

آموزش و راهنمای ثبت نام در سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی eservices.tamin.ir

آموزش و راهنمای ثبت نام و مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی sabeghe.tamin.ir

آموزش و راهنمای مشاهده و دریافت احکام و فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی

آموزش و راهنمای سامانه نسخه الکترونیک تامین اجتماعی ep.tamin.ir


شرایط ثبت نام در سامانه سمت تامین اجتماعی:


اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻤﺖ (ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﮑﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در سایت سمت تامین اجتماعی:

ﮔﺎم اول: در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی اﺻﻠﯽ ﭘﺮﺗﺎل ﺳﻤﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻟﯿﻨﮏ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ای ﺧﺎص ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

https://khabarpu.com/img/post/1617630016.png

ﮔﺎم دوم: در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی دﻗﯿﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی دﮐﻤﻪ ی ﺗﺎﯾﯿﺪ و اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ.

https://khabarpu.com/img/post/1617630026.png

ﮔﺎم ﺳﻮم: در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻤﺖ را ﺑﺎ دﻗﺖ در ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:

https://khabarpu.com/img/post/1617630032.png

1. از اﯾﻦ ﭘﺲ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ/ ﺷﻨﺎﺳﻪ وارد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

2. اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ ی اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

3. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ/ ﺷﻨﺎﺳﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺠﺪد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد.

4.  ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﻣﻠﯽ/ ﺷﻨﺎﺳﻪ، اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ی ﺷﺨﺺ وارد ﮐﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

5. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﺑﺮی از اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎر را ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ.

6. در ﻓﯿﻠﺪ دوم ﻧﺎم ﺷﻌﺒﻪ ی ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﻮده و از ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺷﻌﺒﻪ ی ﻣﺬﮐﻮر را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

7. در ﻓﯿﻠﺪ ﺳﻮم ﺷﻤﺎره ی ﺑﯿﻤﻪ ی ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد 10 رﻗﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

8. ﺳﺎﯾﺮ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮐﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻮده و در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﺮای ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺿﻤﻨﺎ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﻃﻼﻋﺎت ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه وارد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

9. ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ ی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻠﯿﮏ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﻐﺎم ﺛﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد. (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ)

https://khabarpu.com/img/post/1617630039.png

ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم: ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﺪدا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی ورود )ﺻﻔﺤﻪ ی آﻏﺎزﯾﻦ( ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را در ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر وارد ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ ی ورود ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻟﻄﻔﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:

https://khabarpu.com/img/post/1617630046.png

1.  در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر اول وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺻﻔﺤﻪ ی ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ)ﺣﺘﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻢ از ورود آﺗﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.

2. در ﻓﺮم ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ در ﻓﯿﻠﺪ اول رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻓﻌﻠﯽ را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ/ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ، وارد ﻧﻤﻮده و در ﻓﯿﻠﺪ دوم ﮐﻠﻤﻪ ی ﻋﺒﻮر ﺟﺪﯾﺪ و در ﻓﯿﻠﺪ ﺳﻮم ﮐﻠﻤﻪ ی ﻋﺒﻮر ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺠﺪدا وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻟﻄﻔﺎ دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن وارد ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮ روی
وﺿﻌﯿﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و دﮐﻤﻪ Lock Caps ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ. (ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﺣﺮوف ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ)
3.  ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ.
4.  ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر، ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و اﺧﺘﺼﺎص رﻣﺰ ﺟﺪﯾﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
5. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﺑﺪون اﺷﮑﺎل ﻃﯽ ﺷﻮد، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻗﺒﯿﻞ ﺻﺪور ﺑﺮگ ﭘﺮداﺧﺖ ، درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮگ ﭘﺮداﺧﺖ و ... ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

https://khabarpu.com/img/post/1617630068.png

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر
ﮔﺎم اول: در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ) ﻫﻤﺎن ﮐﺪ ﻣﻠﯽ/ ﺷﻨﺎﺳﻪ( و ﺷﻤﺎره ی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وارد ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻌﺐ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ را وارد و روی دﮐﻤﻪ ارﺳﺎل ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

https://khabarpu.com/img/post/1617630099.png

ﮔﺎم دوم: ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺣﺎوی ﮐﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺟﺪﯾﺪ ارﺳﺎل ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺷﻤﺎره ی ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ از رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﭘﯿﮕﯿﺮی ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.

https://khabarpu.com/img/post/1617630113.png

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺳﺎﻟﯽ:

ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی 22617186 رﻣﺰ 12320988 ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪ.


آخرین اخبار روز