سامانه سلامت کرونا salamat.gov.ir
اخبار کرونا
هواشناسی
حمایت معیشتی
تعطیلی مدارس
برجام
اخبار فرهنگیان

سامانه هدف hadaf.cfu.ac.ir, مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان

ورود به سامانه سامانه هدف دانشگاه فرهنگیان www.hadaf.cfu.ac.ir, مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان

ورود به سامانه سامانه هدف دانشگاه فرهنگیان www.hadaf.cfu.ac.ir, مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان