#کالابرگ الکترونیک #غزه #پرسپولیس #استقلال #اخبار آموزش و پرورش

ورود به سایت ثبت نام دانشگاه تهران www.reg.ut.ac.ir, سامانه ثبت نام دانشجویان جدید دانشگاه تهران, سایت ثبت نام غیر حضوری ورودی های جدید دانشگاه تهران


فیلم راهنمای ثبت نام غیرحضوری کارشناسی و دکتری عمومی دانشگاه تهران

فیلم آموزشی ثبت نام غیرحضوری کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

فیلم آموزشی ثبت نام غیرحضوری دکتری دانشگاه تهران


فیلم آموزشی دریافت شناسه یکتا برای ثبت نام کارشناسی و دکتری عمومی دانشگاه تهران

فیلم راهنمای دریافت شناسه یکتا برای ثبت نام دکتری دانشگاه تهران

فیلم آموزشی دریافت شناسه یکتا (ارشد) دانشگاه تهران